نام : جمیل
نام خانوادگی : شیره
سمت : مدیرعامل


 مهارتها و تخصصها

کارشناس ارشد حسابداری و حسابرسی
عضو انجمن حسابداران خبره ایران 4489
عضو انجمن حسابداران ایران 8720671
عضو انجمن حسابداران بین المللی 783009
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن مدیران مالی ایرانسوابق کاری

مدیر مالی و حسابداری شرکت ماشین طیور (5 سال)
مدیر مالی و حسابداری شرکت همیاران ره پی (5 سال)
مدیر مالی و حسابداری شرکت پگاه ورزشی (4 سال)
مدیر مالی و حسابداری شرکت جهان گاز (5 سال)
مدیر مالی و حسابداری شرکت راهدار صنعت کیهان (3 سال)
مشاور مالی شرکت بلند پایه
مشاور مالی شرکت ترکیب گاز الوند
مشاور مالی شرکت پارس ایده التاک

و ده ها شرکت معتبر داخلی دیگر ...ارتباط و ارسال ایمیلگالری تصاویر