1396/01/21 09:36

یادداشت / عدم اطلاع از مفاد قانون جدید مالیاتهای مستقیم

یادداشت / عدم اطلاع از مفاد قانون جدید مالیاتهای مستقیم
 از جمله تغییرات در اصلاحیه جدید ، حذف دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه مورد استفاده صاحبان مشاغل بند ( ب ) ماده ۹۵ قبل از اصلاحیه ) بوده است .
 بقرار اطلاع تعدادی از مودیان مالیاتی موردنظر در روزهای پایانی سال ۹۵ ، ضمن تهیه دفتر مشاغل ( جهت استفاده برای عملکرد سال ۱۳۹۶ ) به ادارات مالیاتی برای ثبت و امضاء آن مراجعه و برخی از واحدهای مالیاتی و حتی روسای امور مالیاتی نیز اقدام به راهنمایی و ثبت و امضاء آن نموده اند .
 حال آنکه می دانیم با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتها و تغییرات عمده در ماده ۹۵ آن و گروه بندی صاحبان مشاغل به سه گروه اول . دوم . سوم و تکالیف مقرر برای هریک از این گروه ها ، فقط مودیان گروه اول هستند که بایستی دارای دفاتر آنهم دفاتر قانونی موضوع قانون تجارت ( روزنامه و کل ) باشند و مودیان گروه دوم و سوم فقط مکلف به تهیه و تنظیم و نگهداری اسناد و مدارک خود برابر فرم های نمونه ابلاغی خواهند بود .
 بدین ترتیب تهیه دفتر مشاغل ( درآمد و هزینه ) از ناحیه این دسته از مودیان مالیاتی و به دنبال آن امضاء و ثبت آن توسط ادارات مالیاتی ، برای عملکرد ۱۳۹۵ و حتی ۱۳۹۶ و نیز پس از آن موضوعیت قانونی نداشته و نخواهد داشت .
 تازه های مالیاتی توصیه می نماید ، صاحبان مشاغل مربوطه ( مشمول گروه دوم و گروه سوم ) جهت راهنمایی و حسب مورد دریافت فرم های نمونه ابلاغی به ادارات مالیاتی مراجعه و نسبت به تکمیل آن اقدام تا در موعد مقرر به همراه سایر اسناد و مدارک و به دنبال درخواست ارائه اسناد و مدارک ، به واحدهای مالیاتی رسیدگی تسلیم نمایند 
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :