1396/01/21 11:04

یادداشت / علی الحساب مالیات واردات کالا

یادداشت / علی الحساب مالیات واردات کالا
جمهوری اسلامی ، برابر دستورالعمل ۵۱۶/ ۹۵/ ۲۰۰ - ۱۵/ ۶/ ۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور ( در خصوص علی الحساب مالیات واردات کالا ) دارای شرایط ذیل می باشد :
1. در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مؤدیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشد.
۲  .اظهارنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد.
۳ . نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.
۴ . مودیانی (دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری) که اولین سال فعالیت آنان باشد جزء مودیان خوش حساب تلقی نمی گردند
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :