1396/01/26 09:06

متن / قانون مالیاتهای مستقیم

متن / قانون مالیاتهای مستقیم
. توجه داشته باشیم معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۴۲ یاد شده از ابتدای سال ۱۳۹۵ ( عملکرد ۱۳۹۵ و بعد ) با اِعمال نرخ صفر قابل اعطاء خواهد بود ، فلذا کلیه اشخاص مورد نظر که به هر یک از فعالیت های مذکور در ماده ۱۴۲ مبادرت می نمایند ، برابر مقررات موجود ( از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ) مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید خواهند بود .
به عبارتی دیگر ، در صورت عدم ارائه اظهارنامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور ، مودی مطابق احکام و ضوابط قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات ، جریمه و مجازات مقرر خواهد شد 
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :