1396/01/27 09:13

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش
داشت؟
به این منظـور باید عوامل فزاینده و کاهنده سرمایه در گردش را تشخیص داد.
بطـور کلی تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش نشــان میدهد که درفاصله دو دوره مالی چه وجوهی به دسـت آمـده و بـه چه مصارفی رسیده است.
هـرگونـه معاملـه ای کـه بـر دارایی جاری و بدهی جـاری اثـر یکسـان بـگذارد مبلـغ سـرمایه در گردش را تغیـیر نمی دهد.
تغیـیراتی کــه در حسابهایی غــیر از دارایـی جـاری و بدهـی جـاری بـه وجود آمده باشند بر سرمایه در گردش تاثیر میگذارند ، این تغییرات به سه دسته تقسیم میشوند:
1تغییرات در ارزش ویژه:
هـر افزایشـی که در ارزش ویژه درفاصله دو دوره مالی پیدا شده باشد منبعـی ازلحاظ افزایش سرمایه در گردش به شمار میرود.
2 تغییرات در بدهی بلندمدت:
افزایش در بدهی بلندمدت در طی دو دوره مالی منبعی در جهت افزایش سرمایه درگردش محسوب میشود.
3 تغییرات در دارایی ثابت:
کاهش در دارایی ثابت خالص در فاصله دو دوره متوالی موجب افزایش وجوه ودر نتیجه افزایش سرمایه در گردش میشود. معمـولا تغییرات عمده درسرمایه ناشی از تحولاتی اسـت که در ارزش ویـژه پدید می آید.
کاهش سرمایه در گردش وقتی از نقصان ارزش ویژه ناشی شود خطر می آفریند و اگر از زیان عملیات به وجود آمده باشد خطر بیشـتر میگردد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :