1396/01/27 09:47

شرایط قبولی زیان خسارت وارده توسط سازمان امور مالیاتی

شرایط قبولی زیان خسارت وارده توسط سازمان امور مالیاتی
 اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه، همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط.
احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه با توجه به مستندات زیر:
گواهی یا تاییدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند و یا هرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تایید نماید.
2 صورتجلسه یا صورتجلساتی که در خصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط در این زمینه تنظیم گردیده است.
3 قراردادهای بیمه مربوط.
4 خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قرادادهای موجود که جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
5 ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشده است.
 از مفاد آیین نامه فوق موارد زیر استنباط می شود:
اعلام کتبی خسارت باید ظرف 3 ماه از تاریخ وقوع خسارت به اداره امور مالیاتی گزارش شود وگرنه خسارت مورد قبول واقع نمی شود.
اداره امور مالیاتی باید خسارت را بررسی کند.
مراجع ذیصلاح باید خسارت را تایید کنند.
- در حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله سازمان مدیریت بحران و سازمان های مربوطه.
- در آتش سوزی، سازمان آتش نشانی.
- در سرقت نیروی انتظامی و در حوادث دیگر نیز مراجع مرتبط باید تایید کتبی کنند.
- درخواست تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی
صورتجلسه خسارت وارده باید توسط هیئت مدیره تهیه و تنظیم شود.
اگر دارایی یا موجودی کالا بیمه بوده باید قراردادهای بیمه به اداره امور مالیاتی ارائه شود.
هیچگونه دارایی(اعم از نقد و غیرنقد) نباید بابت خسارت از طرف مراجع مرتبط پرداخت شده باشد.
ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر عدم جبران خسارت.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :