1396/02/02 10:49

تعدیلات سنواتی

تعدیلات سنواتیاقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورت­های‌ مالی‌ نیز باید ارائه‌­ی مجدد شود، مگر آنکه‌ این‌ امر عملی‌ نباشد. در چنین‌ شرایطی‌ موضوع‌ باید در یادداشت­های‌ توضیحی‌ افشا شود. همچنین‌ میزان‌ و ماهیت‌ اقلام‌ تشکیل‌دهنده‌ تعدیلات‌ سنواتی‌ و دلایل‌ توجیهی‌ تغییر در رویه‌­ی حسابداری‌ و همچنین‌ این‌ امر که‌ اقلام‌ مقایسه‌ای‌ صورت­های‌ مالی‌ ارائه‌­ی مجدد شده‌ است‌ (یا عملی‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد) باید در یادداشت­های‌ توضیحی‌ افشا گردد.

تغییر در رویه‌ حسابداری

برای‌ نیل‌ به‌ خصوصیت‌ کیفی قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ صورت­های‌ مالی ، ثبات‌ رویه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ طی‌ هر دوره‌ مالی‌ و نیز از یک‌ دوره‌ مالی‌ به‌ دوره‌ مالی‌ بعد ضروری‌ است‌. از این رو، نباید در رویه‌های‌ حسابداری‌ تغییری‌ صورت‌ گیرد مگر اینکه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رویه‌ جدید بر رویه‌ پیشین‌، از نظر ارائـه‌ مطلوب‌تر صورت­های‌ مالی‌ واحد تجاری‌، تغییر در رویه‌ حسابداری‌ قابل‌ توجیه‌ باشد یا اینکه‌ تغییر به موجب‌ قوانین‌ آمره‌ یا استانداردهای‌ حسابداری‌ جدید، الزامی‌ شود.

یکی‌ از مشخصات‌ تغییر در رویه‌ حسابداری‌ این‌ است‌ که‌ این‌ تغییر، حاصل‌ گزینش‌ بین‌ دو یا چند روش‌ حسابداری‌ است‌.
چنانچه‌ معامله‌ یا رویدادهایی‌ که‌ از نظر ماهیت‌ با معاملات‌ و رویدادهای‌ قبلی‌ به روشنی‌ متفاوت‌ است‌، لزوم‌ اتخاذ یک‌ روش‌ جدید یا تعدیل‌ روش‌ موجود را ایجاب‌ کند، این‌ اتخاذ یا تعدیل‌ روش‌ تغییر رویه‌ حسابداری‌ محسوب‌ نمی‌شود.

 اصلاح‌ اشتباه

ممکن‌ است‌ در دوره‌­ی جاری‌ اشتباهاتی‌ مربوط‌ به‌ صورت­های‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌ مالی‌ گذشته‌ کشف‌ گردد. این‌ اشتباهات‌ می‌تواند ازجمله‌، ناشی از موارد زیر باشد:

الف‌. اشتباهات‌ ریاضی‌،
ب. اشتباه‌ در بکارگیری‌ رویه‌های‌ حسابداری‌،
ج‌. تعبیر نادرست‌ یا نادیده‌ گرفتن‌ واقعیت­های‌ موجود در زمان‌ تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌،
د. تغییر از یک‌ رویه‌ غیر استاندارد حسابداری‌ به‌ یک‌ رویه‌ استاندارد حسابداری‌،
ﻫ. موارد تقلب‌.

اصلاح‌ این‌ اشتباهات‌ در صورتی‌ که‌ بااهمیت‌ نباشد، در سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌­ی جاری‌ منظور می‌گردد. در مواردی‌ ممکن‌ است‌ صورت­های‌ مالی‌ منتشر شده‌ یک‌ یا چند دوره‌ قبل‌ شامل‌ اشتباهات‌ بااهمیتی‌ باشد که‌ تصویر مطلوب‌ را مخدوش‌ و در نتیجه‌ قابلیت‌ اتکای‌ صورت­های‌ مالی‌ مزبور را کاهش‌ دهد.

اصلاح‌ چنین‌ اشتباهاتی‌ نباید از طریق‌ منظور کردن‌ آن‌ در سود و زیان‌ سال‌ جاری‌ انجام‌ گیرد، بلکه‌ باید با ارائـه‌ مجدد ارقام‌ صورت­های‌ مالی‌ سال‌(های‌) قبل‌ به چنین‌ منظوری‌ دست‌ یافت‌. درنتیجه‌، مانده‌ افتتاحیه‌ سود (زیان‌) انباشته‌ نیز بدین‌ ترتیب‌ تعدیل‌ خواهد شد.

تعدیلات‌ سنواتی‌ ناشی از اصلاح‌ اشتباهات‌ همچنین‌ به عنوان‌ آخرین‌ قلم‌ در صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعکس‌ می‌شود .


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :