1396/02/26 09:42

نکته مهم مالیاتی برای اظهارنامه سال 1395

نکته مهم مالیاتی برای اظهارنامه سال 1395

اگر درآمد ابرازی- آنچه در اطهارنامه مالیاتی به عنوان درآمد ثبت می شود- حداقل 10% افزایش داشته باشد، یک درصد نرخ مالیات کاهش می یابد.

افزایش تا 50% یا بیش از آن مستوجب تخفیف حداکثر تا 5% می شود. شرط استفاده، ابراز درآمد بوسیله مودی و نیز تصفیه/ تادیه مالیات های گذشته است.

چنانچه مالیات سال 1394 تا زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی صادر نشده باشد، این امر مصداق مالیات تصفیه نشده نمی باشد.

در ابراز مالیات و استفاده از تخفیف آگاه باشید و درعین حال محتاط.

ابراز درآمد غیر واقع به امید استفاده حال حاضر از تخفیف موجب دردسر در آینده خواهد شد و در عین حال حوزه مالیاتی با برگشت قابل توجه هزینه ها، اثر تخفیف را خنثی خواهد کرد.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :