1396/07/01 09:48

استرداد اضافه پرداختی مالیات

استرداد اضافه پرداختی مالیات


داره امور مالیاتی موظف است ظرف سه ماه از تاریخ درخواست استرداد ، موضوع را بررسی و درصورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی از محل وصولی‌های جاری مالیات اضافه پرداختی را مسترد نماید.

در صورتی که درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

 نکته 1 : مطابق بخشنامه شماره 5990 مورخ 84.04.06 جهت استرداد اضافه مالیات حقوق پرداختی ، واحد مالیاتی صلاحیت دار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود.

 نکته 2 : مطابق تبصره ماده 242 مبالغ اضافی دریافتی از مؤدیان مالیات حقوق مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد 1.5% در ماه از تاریخ " سه ماه پس از درخواست " تا " زمان استرداد" خواهد بود.
نکته 3 : مطابق ماده 243 در صورتی که درخواست استرداد مؤدی را اداره امور مالیاتی رد کند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :