1396/07/02 08:35

معافیت های مالیاتی هلال احمر لغو شد

 معافیت های مالیاتی هلال احمر لغو شد
.

 در خصوص شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی ــ سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه و دستورالعمل شماره ۳۷۱۵۸/۲۳۰/د مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ صادره از سازمان مذکور بر مبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ «‌تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فرودین‌ ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد‌. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی حمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ــ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و مقررات مغایرتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.»

نظر به این که حکم مالیاتی مقرر در ماده ۲۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸ در شمار موارد استثناء مقرر در ماده ۲۷۳ قانون یاد شده نیامده و به لحاظ اصلاحات انجام شده مشمول معافیت مالیاتی نبوده و ماده ۲۰ قانون اساسنامه فوق الذکر نسخ ضمنی شده است بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای اصل ۵۱ قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند که رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :