1396/07/04 10:05

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

 وی ادامه داد: از طرفی دیگر بر اساس این قانون ، سر دفترلیست معاملات انجام شده را برای حوزه مالیاتی محل ارسال کند ،بنابراین دادن یک فرصت سه ماهه تحت عنوان معاملات فصلی در خصوص دفاتر اسناد رسمی مصداق ندارد و برای اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی است .

 سیروس گفت : سازمان امور مالیاتی با یک بخشنامه دفاتر اسناد رسمی را مکلف کرد نسبت به این آمار مضاعف اقدام کنند و در قبال عدم ارسال این آمار جریمه ای را برای دفاتر اسناد رسمی در نظر گرفت .

مشاوره هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اضافه کرد : به دنبال این موارد دادخواستی به دیوان عدالت اداری از سوی کارمندان یکی از دفاتر اسناد رسمی داده شد ، مبنی بر اینکه این قانون هیچ صراحت و اشاره ای به دفاتر اسناد رسمی برای ارسال این آمار نکرده است .

 وی تاکید کرد : بنابراین در واقع دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون فروشنده خدمت و یا به منزله کاسب یا تاجر محسوب نمی شوند .

 سیروس تصریح کرد: بنابر این وضع چنین جریمه ای بر دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است .

 وی اعلام کرد: دیوان عدالت اداری به این داد خواست رسیدگی کرد و وضع این جریمه به دفاتر اسناد رسمی را خارج از اختیارات وزارت دارایی دانست و این بخشنامه باطل شد .

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :