1396/07/16 03:52

دیدگاه مالیاتی از علیرضا آتش زر :

 دیدگاه مالیاتی از علیرضا آتش زر :


لیکن متاسفانه درعمل دیده شده حوزه های محترم مالیاتی بجهت " سهولت دررسیدگی وتعلق مالیات وجرایم با قصد ممانعت مودی ازبرخورداری معافیت های قانونی مانند رزمندگان وجانبازان " برخلاف آیین نامه یادشده و لیست های ارسالی ، ۱۵% سهم کارمندان دفاتر را بطورمساوی بین کارکنان لحاظ نموده ودرنتیجه مبلغی مغایر با صورتحساب مندرج درلیست حقوق دفترخانه بعنوان مالیات حقوق تعیین وبهمراه جرایم تاخیر مورد مطالبه قرار گرفته است .

 نظر به اینکه این نحوه رسیدگی با اصل آزادی اراده واعمال مدیریت پذیرفته شده کارفرما درتخصیص سهم هریک ازکارمندان مطابق آیین نامه فوق مغایر است ازاین منظر مطابق ماده ۲۳۸ ق.م.م. قابل اعتراض وطرح و رسیدگی درهیات حل اختلاف مالیاتی را دارد .


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :