1396/07/17 04:24

نحوه معافیت مالیاتی

نحوه معافیت مالیاتی

متن ابلاغیه:

پیرو بخشنامه شماره ۱۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۳ و با توجه به بند ب ماده ۴۵ قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ مبنی بر اینکه سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است، بنابراین از تاریخ ۱۳۹۶.۰۱.۰۱ (حسب حکم مندرج در ماده ۷۳ قانون فوق) بند ۱ قسمت نکات قابل توجه در رسیدگی مالیاتی دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۲ به شرح زیر اصلاح می ­گردد:

سود حاصل از تسعیر ارز به استثنای سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات صرف نظر از منشاء تحصیل آن مشمول مالیات خواهد بود. بدیهی است زیان تسعیر ارز حاصل از صادرات نیز با توجه به ماده ۱۰۵ و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم قابل قبول نخواهد بود.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :