1396/07/23 07:55

پرسش و پاسخ حسابرسی درخصوص شواهد حسابرسی

پرسش و پاسخ حسابرسی درخصوص شواهد حسابرسی
 1- دارایی های جاری و بدهی های غیرجاری
2- دارایی های جاری و غیر جاری
3- داراییها و بذهی های جاری
4- بدهی های جاری و غیر جاری

پاسخ گزینه ٣ می باشد.

طبق استانداردحسابرسی نخستین (بند٩) مانده های ابتدای دوره، در مورد دارایی ها و بدهی های جاری، معمولاً برخی شواهد حسابرسی ، می تواند در جریان اجرای روش های حسابرسی دوره جاری جمع آوری شود.
به طور مثال، معمولاً وصول حسابهای دریافتنی یا پرداخت حسابهای پرداختنی ابتدای دوره جاری، تا حدودی شواهد حسابرسی مربوط به وجود، مالکیت دارایی و تعلق بدهی، کامل بودن و ارزشیابی آنها را در اول دوره اثبات می کند.

اما در مورد موجودی کالا( دارائی غیرجاری) ، اثبات و متقاعد شدن حسابرس نسبت به موجودی کالا ابتدای دوره ، تا حدودی دشوارتر است، و معمولاً حسابرسان از طریق روش های اضافی، به طور مثال؛ نظارت بر شمارش موجودی ها در دوره جاری و مطابقت آن با موجودی ابتدای دوره (رسیدها و حواله های طی دوره جاری) آزمون ارزشیابی اقلام موجودی ابتدای دوره و اجرای آزمون انقطاع زمانی و...است.ترکیبی از این روش ها می تواند شواهد حسابرسی مناسب و قابل قبولی را فراهم کند.


گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :