1396/07/24 10:32

انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟

 انواع روش‌های نگهداری و قیمت‌گذاری موجودی کالا چیست؟

روش های نگهداری موجودی کالا در حسابداری به دو روش #دائمی و #ادواری میباشد
روش های قیمت گذاری کالاها در حسابداری به چند روش #فایفو، #لایفو و #میانگین و #شناسایی ویژه تقسیم می‌شود


روش دائم:
در این روش هرگونه تغییری در موجودی کالا اعم از خرید ، فروش مصرف ، برگشت از خرید و برگشت از فروش بصورت ریالی در حسابی تحت عنوان حساب موجودی کالا و بصورت مقداری در سیستم انبار ثبت و نگهداری می شود ، به نحوی که بعد از هر تغییری موجودی کالا نشان دهنده مبلغ واقعی موجودی کالا و سیستم انبار نشان دهنده مقدار واقعی موجودی کالا بوده . بهای تمام شده کالای مصرف شده و فروش رفته بعد از هر تغییری دردسترس می باشد.


2-برگشت از خرید : حسابهای پرداختنی – تفصیل تامین کننده بدهکار
موجودی کالا (مقدار برگشت داده شده*نرخ) بستانکار
مصرف مواد (ارسال مواد اولیه به خط تولید جهت تولید محصول)
کالای در جریان ساخت بدهکار
موجودی کالا بستانکار

🔴برای مشخص کردن مبلغ #مصرف_موجودی_کالا نرم­ افزارمبلغ را به یکی از روشهای جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (FIFO ) ، اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) ، میانگین موزون (WA) و شناسایی ویژه محاسبه می کند و در این صورت نیز کل مبلغ مصرف در نرم­ افزار حسابداری، و مقدار به همراه ریال مصرف در نرم­افزار انبار به تفکیک کالا ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می شود.
تحویل کالا به مشتری بابت فروش:
بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار
موجودی کالا بستانکار

این ثبت توسط نرم افزار انبار ثبت می­شود، ثبت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می­شود:
حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری بدهکار
فروش داخلی محصولات بستانکار
محاسبه مبلغ #بهای_تمام_شده_کالای_فروش_رفته، مانند مصرف به یکی از روش­های جریان هزینه از قبیل اولین صادره از اولین وارده (FIFO ) ، اولین صادره از آخرین وارده (LIFO) ، میانگین (AVE ) و شناسایی ویژه توسط نرم­افزار محاسبه می­شود. در این صورت نیز مبلغ بهای تمام شده کالای فرش رفته در نرم­افزار حسابداری و مقدار به همراه ریال آن در نرم­افزار انبار ثبت و از مانده موجودی کالا کاسته می­شود.

تحویل کالای به انبار بابت برگشت از فروش:
موجودی کالا بدهکار
بهای تمام شده کالای فروش رفته بستانکار

این ثبت توسط نرم افزار انبارر ثبت می­شود، ثبت برگشت فروش کالا توسط نرم افزار فروش به شرح زیر ثبت می­شود:
برگشت از فروش داخلی محصولات بدهکار
حسابهای دریافتنی – تفصیل مشتری بستانکار
پایان دوره:
ثبتی ندارد
گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :