1396/07/26 12:39

رسیدگی به پرونده های مالیاتی

رسیدگی به پرونده های مالیاتی


درحالی که این موضوع توصیه نمی شود و طرح همزمان پرونده(در صورت امکان باتوجه به شرایط موجود) در دیوان عدالت اداری و هیات موضوع ماده 251 مکرر #پیشنهاد می گردد.

چرا که اگر پرونده صرفا در دیوان عدالت اداری مطرح شود ورأی #منفی حاصل گردد، دیگر هیات موضوع ماده ٢٥١ مکرر توانایی رای برخلاف نظر دیوان را نخواهد داشت.


ولی وقتی پرونده #همزمان در دو مرجع مطرح شود ، با توافق وزارت دارایی #دیوان عدالت اداری تا زمان اصدار رای توسط #هیات 251 مکرر، وارد رسیدگی نمی شود.

اگر رای هیات ٢٥١ مکرر #مثبت بود و به نفی مودی ، دیوان عدالت اداری دیگر به پرونده ورود نمی کند، ولی اگر رای هیات ٢٥١ مکرر منفی باشد انوقت دیوان عدالت اداری ورود کرده و براساس رسیدگی ها و مدارک و دفاعیات موجود ،رأی خود را صادر می نماید.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :