1396/07/30 09:52

متن گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی درنظام مالیات برارزش افزوده

متن گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی درنظام مالیات برارزش افزوده

1- صدورصورتحساب مطابق فرم نمونه سازمان امورمالیاتی کشور
2-وصول مالیات وعوارض ارزش افزوده ازخریدار
3- پرداخت مالیات وعوارض به حسابهای تعیین شده توسط سازمان امورمالیاتی کشورطبق مقررات میباشد.

لازم به ذکراست مواردزیر:

1 قبل ازانقضای مهلت اعتباراین گواهینامه مودیان بایدبرای تمدید ان اقدام نماینددرغیراینصورت ضمن سلب صلاحیت مودد دروصول مالیات وعوارض ارزش افزوده پرداخت مالیات وعوارض توسط خریداران هم به عنوان اعتبارمالیاتی محسوب نخواهدشد.
2 تجدید گواهینامه ثبت نام منوط به تحویل گواهینامه های صادره قبلی خواهدبودودرصورت عدم تحویل گواهینامه های قبلی باید مودی باید فرم تعهدنامه تکمیل تماید.
3 این گواهینامه ازجمله مدارک دولتی است درصورت مفقودشدن سریعا به اداره مالیاتی اعلام نمایید.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پاررس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :