1396/09/08 08:29

ایراد صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی

ایراد صلاحیت هیات های حل اختلاف مالیاتی
وقت رسیدگی تمدید گردد.ومودی میتواند دراین خصوص متوسل به ایراد عدم صلاحیت بدلیل عدم رسمیت جلسه شده وخواستار تجدید جلسه رسیدگی شود .(تبصره یک ماده 244 ).

ثانیا : حضور نماینده صنفی درجلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی بدین جهت میباشد که وی از قوانین ومقررات صنف خود آگاه ومطلع است ودرحفظ حقوق ومنافع قانونی مودی بسیار موثر است قانون گذار امتیاز انتخاب نماینده را دردرجه اول به مودی واگذار نموده براین اساس مودی میتواندهمزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص انتخاب خودرا اعلام نماید (بند 3ماده 244ق.م.م) لیکن این انتخاب بموجب بخشنامه شماره 5424/1381-211مورخ 8/ 4 /1383 انتخاب شخص خاص مورد نظر مودی نبوده بلکه مراد ازاین انتخاب یکی ازمراجع مقرر دربند 3ماده 244ق.م.م. برای شرکت نماینده آن مرجع درهیات حل اختلاف مالیاتی میباشد درغیر اینصورت سازمان امورمالیاتی خود راسا مبادرت به انتخاب نماینده از مراجع مقرر مینماید چون صحت ودرستی این انتخاب مشروط است به اینکه نماینده مرجع مذکور با نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مرتبط باشد لذا چنانچه این انتخاب سازمان مغایریا غیر مرتبط با نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات باشدبدلیل عدم رعایت موازین قانونی در انتخاب نماینده, ایراد به عدم صلاحیت رسیدگی هیات حل اختلاف وارد میشود ورسیدگی مذکور فاقد وصف قانونی وقابل اعتراض در مرجع بالاتر وشورای عالی مالیاتی باستناد عدم رعایت قوانین ومقرارت موضوعه بوده ونهایتا منجر به تجدید رسیدگی خواهد شد.

گردآورنده: شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :