1396/12/20 07:46

مدیر مالی

مدیر مالی
 شرح وظایف مدیر مالی

1 - نظارت و کنترل بر تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری و اطلاعات موجود در دفاتر شرکت به منظور اطمینان از صحت صورتهای مالی ارائه شده مراجع ذیصلاح

2-  ارائه گزارشات مالی (بودجه ای، نقدینگی، دارایی ها، وضعیت پیمانکاران، مالیه، بدهی) بر ا ساس اطلاعات موجود در دفاتر به منظور آگاهی مقامات مافوق برای اتخاذ تصمیمات.

3-  پیگیری تامین منابع مالی بر اساس بودجه شرکت و موافقت های مبادله شده با سازمانهای مربوطـه (برنامه بودجه و توانیر) به منظور تامین نقدینگی لازم برای هزینه های جاری و سرمایه ای.

4- کنترل و نظارت بر نقدینگی شرکت بر اساس بودجه و اولویت بندی نیازها و اهداف شرکت به منظور تخصیص بهینه نقدینگی به اولویتهای شرکت.

5- نظارت بر ثبت حسابها و نگهداری دفاتر قانونی و اسناد بر اساس آئین نامه تحریـر دفـاتر بـه منظـور اطمینان از ثبت دقیق و به موقع رویدادهای مالی.

 6- کنترل حسابهای دریافتنی و پرداختنی شرکت و پیگیری مغایرات بر اساس صورت مغایرت و تطبیق حسابها به منظور رفع مغایرتها و شفاف سازی حسابها.

   7- نظارت و کنترل بر کلیه پرداختها (حقوق و مزایا، صورت وضعیت پیمانکاران و فروشندگان و سایر ) بر اساس آیین نامه ها، مقررات و قوانین مربوطه به منظور پرداخت به موقع طلب ذینفعان.

8- کنترل و نظارت و تایید امور مربوط به حسابداری انبار و اموال (جمعداری یا امین اموال ) و تاسیسات بر اساس آیین نامه ها، قوانین، مقررات و مدارک مربوطه به منظـور حصول اطمینان از نگهداری و حفاظت از دارایی به نحو مناسب.

 9- تهیه و بازنگری آیین نامه های مالی بر اساس آئین نامه معاملات (آئین نامه اموال، نحو ثبت حسابها، آئین نامه وام) به منظور ساماندهی فعالیتهای اداری و مالی.

10- نظارت، کنترل و تقسیم وظایف بین کارکنان تحت سرپرستی بر اساس شرح وظـایف و بخشهای شغلی به منظور بهره وری بیشتر کارکنان.

11- نیازسنجی آموزش پرسنل تحت سرپرستی بر اساس نیازهای شخصی به منظور ارتقاء دانـش و بـه روز نگهداشتن اطلاعات پرسنل.

12- تهیه و ارائه بودجه شرکت بر اساس کسب اطلاعات از واحدهای مختلف و تجربه سالهای گذشته بـه منظور برآورد صحیح درآمد و هزینه سال آینده.

13- انجام همکاری و مکاتبات واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی بـر اسـاس نیازهـای موجود و درخواست واحدهای مذکور به منظور پاسخگویی به واحدهای ذیربط . (مالیات، بیمه، دیوان محاسبات، بازرسی، شهرداری و …)

 14- شرکت در جلسات کمیسیون های داخلی شرکت(معاملات، وام و …) بر اساس عضویت در کمیسیونهای مذکور به منظور تصمیم گیری و تنظیم صورت جلسات.

  15- مشارکت فعال در طراحی ، استقرار و بروزآوری سیستم مـدیریت یکپارچه IMS و شرکت در برنامه های مرتبط با آن از جمله : حضور مستمر در کلیه جلسات مربوطـه ، اهتمام و پیگیری در جهت دستیابی به اهداف سازمان ، شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی و خطرات ایمنی ، مانورهای آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری ، ممیزی های داخلی و خارجی و سایر برنامه های مرتبط.

 16- نظارت و کنترل بر رعایت کلیه قوانین و دستورالعملهای مرتبط با سیستم یکپارچه مدیریت رفع هر گونه عدم انطباق مشاهده شده در واحد تحت سرپرستی خود.

  17- ترویج تفکر سیستمی و ایجاد حس تعهد در کلیه کارکنان در خصوص رعایت الزامات سیستم و اعلام نیازهای آموزشی کارکنان تحت سرپرستی خود به منظـور تعمیق و گسترش سیستم در سطح شرکت.

 18- انجام سایر وظایف محوله.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :