1397/01/27 06:41

هزینه هاى جذب نشده تولید ، هزینه ای قابل قبول مالیاتی یا غیرقابل قبول ؟

 هزینه هاى جذب نشده تولید ، هزینه ای قابل قبول مالیاتی یا غیرقابل قبول ؟
هزینه یا سربار جذب نشده  بعضا در ادارات امور مالیاتى  بعنوان هزینه غیر واقعى یا غیر قابل قبول تلقى نموده و در صدد برگشت ان مى باشند در صورتیکه هزینه سربار جذب نشده در تولید به هزینه های سرباری گفته می شود که شرکت واقعا متحمل شده ولیکن این هزینه ها در تولید جذب نشده اند یعنى منجر به تولید نشده اند به عنوان مثال این هزینه ها می تواند ناشی از توقف تولید یا عدم دستیابى به ظرفیت تولیدى مد نظر باشد. 

استاندارد حسابدارى حکم مى کند هزینه سربار جذب نشده و کلا" هزینه های جذب نشده در تولید ، جزو بهای تمام شده کالای فروش رفته محسوب نشوند، بلکه جزو سایر هزینه های عملیاتی می باشند لیکن این هزینه ها فارغ از متعارف بودن یا نبودن و فارغ از اینکه منتسب به مدیریت و عملکرد ان باشد یا خیر به دلیل اینکه هزینه هاى واقعى و تحمل شده هستند لذا در صورت احراز شرایط مندرج در مفاد 147 و 148 ق.م.م مى تواند جز هزینه هاى قابل قبول قرار گیرد. لازم بذکر است سربار جذب نشده در تولید فقط مربوط به سربار ثابت می باشد و سربار متغیر جزو آن نمی باشد.

توضیح دیگر اینکه سربار جذب نشده در تولید مربوط به مقدار ظرفیت استفاده نشده شرکت می باشد. بنابراین هزینه هاى جذب نشده از مصادیق هزینه هاى انجام شده و تحمل شده شرکت بوده که صرفا به جهت رعایت حکم استاندارد مى بایست میزان ان توسط شرکت تعیین و طبقه بندى ان از سرفصل بهاى تمام شده به سایر هزینه هاى عملیاتى تغییر یابد و تغییر طبقه بندى یک هزینه نیز در ماهیت رسیدگى ادارات امور مالیاتى تاثیرى نباید داشته باشد لیکن بعضا شاهد هستیم در ادارات از این هزینه سهوا تعبیر به هزینه هاى انجام نشده یا براوردى مى گردد که صحیح نیست و با استناد به نامتعارف بودن برگشت داده مى شود که این هم صحیح نیست چراکه برگشت هزینه یک شرکت مى بایست مستند به موازین قانونى باشد و متعارف بودن یا نبودن یک هزینه از نظر مامورین مالیاتى دلیلى موجه و قانونى براى برگشت هزینه نخواهد بود

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :