1397/03/20 07:20

سود وزیان هر سهم در صورت های مالی

سود وزیان هر سهم در صورت های مالی


📍واحد تجاری باید سود پایه و تقلیل یافته هر سهم را برای سود خالص یا زیان ناشی از عملیات در حال تداوم (به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی) و سود خالص یا زیان قابل انتساب به صاحبان سهام عادی را در متن صورت سود و زیان ارائه کند.

📍واحد تجاری باید سود پایه و تقلیل‌یافته هر سهم را برای تمام دوره‌هایی که اطلاعات آن گزارش می‌شود ارائه کند.

📍چنانچه سود تقلیل‌یافته هر سهم، حداقل برای یک دوره گزارش شود، برای تمام دوره‌هایی که اطلاعات آن، گزارش می‌شود ارائه می‌گردد، حتی اگر مبلغ آن برابر با سود پایه هر سهم باشد. چنانچه سود پایه و تقلیل‌یافته هر سهم برابر باشد، می‌توان آن را در یک سطر در صورت سود و زیان ارائه کرد.
گردآوردنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :