1397/03/20 08:57

صورت های مالی

صورت های مالی

در گذشته یکی از مشخصه های صورتهای مالی مبتنی بر تداوم فعالیت اندازه گیری اقلام بر مبنای بهای تمام شده تاریخی (و در موارد مقتضی با استفاده از ارزش های جاری) بود.

در یک نظام‌ مبتنی بر بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌، دارایی ها و بدهی ها به‌ ارزش‌ زمان‌ تحصیل‌ اندازه‌گیری‌ می شود.

بدین‌ترتیب‌، بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ دارای‌ دو خاصیت‌ مهم‌ است‌. خاصیت‌ اول‌ مبتنی‌ بودن‌ آن‌ برمعاملات‌ است‌ و خاصیت‌ دوم‌ این‌ است‌ که‌ بهای‌ تمام‌ شده‌ تاریخی‌ بیانگر ارزش‌ جاری‌ در زمان‌ تحصیل‌ است‌.

صورت های مالی واحدهای تجاری بدون تداوم فعالیت (مانند واحدهای تجاری در حال انحلال، توقف عملیات یا تصفیه) بر مبنای ارزش های جاری تهیه می گردد، چرا که در حداقل تغییرات کلیه بدهی های بلندمدت آن به حال تبدیل شده و کلیه دارایی های غیرجاری آن بایستی برای واگذاری آماده شوند.

در این حالت در حقیقت مفهوم غیرجاری در واحد تجاری وجود نخواهد داشت.
گرداورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :