1397/03/21 05:33

مالیات

مالیات

🔹الف-قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده 239 ق.م.م)

🔻ب-رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده 239 ق.م.م.)

🔸ج-عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده 247 ق.م.م)

🔹د- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده 247 ق.م.م)

🔸ه- صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده 257 ق.م.م)

🔻 و-صدور رأی هیأت سه نفری (موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م)
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :