1397/03/22 06:45

نحوه حسابداری تسهلات بلند مدت

نحوه حسابداری تسهلات بلند مدت
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل سود و کارمزد سنوات آتی
شرکتی در آبان سال مالی 1385 تسهیلاتی به مبلغ 1.000 ریال به نرخ 10% دریافت می کند. سود و کارمزد سنوات آتی تسهیلات برابر 100 ریال می باشد. در تاریخ دریافت وام از تسهیلات مزبور 700 ریال کوتاه مدت می باشد.
ثبت شماره 1)
وجه نقد 1000 معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 100 معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 700 معادل حصه کوتاه مدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 300 معادل حصه بلندمدت اصل وام
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 100 معادل سود و کارمزد سنوات آتی
هنگام پرداخت اقساط و تحقق بهره به صورت همزمان
ثبت پرداخت قسط
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی X معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد X
ثبت تحقق بهره
هزینه های مالی X معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی X
در واقع هنگام انعکاس در ترازنامه پیش پرداخت بهره سنوات آتی به عنوان سود و کارمزد سنوات آتی از مانده تسهیلات کسر شده و مبلغ خاص در ترازنامه منعکس می شود.
از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره 200 ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت 15 ریال بهره مربوط به سال 1385 را شناسایی و تماماً پرداخت می کند.
ثبت شماره 2)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 200 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 15 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد 215
ثبت شماره 3)
هزینه های مالی 15 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 15
دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده خالص تسهیلات برابر 800 و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر 85 می باشد.
تغییر طبقه بندی از بلندمدت به کوتاه مدت
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت X
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت X
در تاریخ ترازنامه از مبلغ تسهیلات 750 ریال کوتاه مدت می باشد.
بنابراین باید طی یک ثبت این تغییر طبقه بندی را باید انجام داد.
ثبت شماره 4)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 250
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 250
سال مالی 1386
از مبلغ اصل تسهیلات مزبور در طی دوره 250 ریال پرداخت می گردد.
علاوه بر این شرکت 45 ریال بهره مربوط به سال 1386 را شناسایی ولی به علت سررسید نشدن قسط در سال 1386 (سررسید قسط در سال 1387 می باشد) مبلغ بهره پرداختی شرکت 35 ریال است.
ثبت شماره 5)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 250 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 35 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد 285
ثبت شماره 6)
هزینه های مالی 35 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 35
هنگام تحقق بهره بدون پرداخت آن در پایان سال مالی 1386
ثبت شماره 7)
هزینه های مالی 10 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 10
دوستان دقت کنید که در حال حاضر مانده تسهیلات برابر 550 و مانده پیش پرداخت سود سنوات آتی برابر 40 می باشد.
در تاریخ ترازنامه تسهیلات تماماً کوتاه مدت می باشد.
ثبت شماره 8)
تسهیلات مالی دریافتی – بلندمدت 50
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 50
سال مالی 1387
دوستان فرض کنید اتفاقات زیر در سال مالی 1387 رخ بدهد.
بازپرداخت مابقی تسهیلات مالی دریافت شده در سال 1385
دریافت وام به مبلغ 400 ریال در پایان سال مالی 1387 که از این بابت هیچ گونه بهره ای شناسایی نشده است. سود و کارمزد سنوات آتی این وام 80 ریال می باشد و قرار است که 3 سال دیگر در یک قسط پرداخت شود.
ثبت شماره 9)
تسهیلات مالی دریافتی – کوتاه مدت 550 معادل وجه پرداختی بابت اصل تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی – سود و کارمزد سنوات آتی 50 معادل وجه پرداختی بابت سود تسهیلات
وجوه نقد 600
ثبت شماره 10)
هزینه های مالی 40 معادل بهره تحقق یافته
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 40
ثبت شماره 11)
وجوه نقد 400 معادل وجه نقد دریافتی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی 80 معادل سود و کارمزد سنوات آتی
تسهیلات مالی دریافتی - بلندمدت 400 معادل حصه بلندمدت تسهیلات
تسهیلات مالی دریافتی –
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarzaco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :