1397/03/23 05:30

مفروضات حسابداری

مفروضات حسابداری
برای مقاصد حسابداری وگزارشگری مالی هرمؤسسه یک شخصیت حقوقی مستق فرض شده که میتواند دارایی تحصیل نموده وهزینه و تعهد ودرد نیآمز تحصیل نماید.
2فرض تداوم فعالیت
فرض بر این است که هرواحد تجاری دارای تداوم فعالیت است,یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش بینی ادامه دارد.به بیان دیگر فرض میشود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحوی قابل ملاحظه ای کاهش داده شود ونه ضرورت این کار احساس میشود.
3فرض دوره مالی
همانطور که میدانیم نتایج واقعی عملیات یک واحد تجاری را تنها در زمان تصفیه,یعنی خاتمه عملیات آن میتوان تعیین کرد.از طرف دیگر بستانکاران,اعتبار دهندگان و اشخاص ذینفع نمیتوانندتا تاریخ انحلال,از نتایج آن بی خبر باشند از این رو عمر واحد تجاری به دوره های زمانی مساوی تقسیم میشود که هر دوره را اصطلاحأ دوره حسابداری گویند.دوره مالی ممکن است سه ماهه,شش ماهه یا یکساله باشند.هر دوره مالی که دوازده ماه طول بکشد در اصطلاح "سال مالی" گویند.
4اصل افشاء کامل
اصل افشاء ایجاب میکند که کلیه ی رویدادها و وقایع مالی با اهمیت مربوط به واحد تجاری به طور مناسب و کامل افشاء گردد.
این اصل که بر کلیه ی جوانب گزارشگری مالی تأثیر دارد,واحد تجاری را ملزم به تهیه اطلاعات مورد نیاز برای بستانکاران واعتبار دهندگان مینماید.البته باید توجه داشت که اصل افشاء کامل هرگز به این معنا نیست که هرچیزی باید افشاء گردد.بلکه در افشاء اطلاعات اولأ باید هزینه تهیه و افشاء وثانیأ مربوط بودن آن مودر توجه قرار گیرد.
بطور کلی هر گونه اطلاعاتی که بر تصمیم گیری استفاده کنندگان صورت های مالی موثر باشد (منجر به تغییر درتصمیم گیری گردد) ,باید افشاء گردد مگراینکه هزینه ی تهیه و گزارش این اطلاعات بیشتر از منافع حاصل از بکارگیری آنها باشد.
5اصل تحقق درآمد
زمان شناسایی درآمدو ثبت آن در حسابها و صورت های مالی را تعیین میکند.طبق این اصل,درآمد زمانی شناسایی می گردند که دو شرایط زیر برقرار باشد:
الف-مبادله یا داد و ستدی صورت گرفته باشد.
ب-فرآیند کسب سود کامل شده باشد.
6اصل تطابق
براساس اصل تطابق هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد,باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.به عبارت دیگر سود هر دوره تفاوت بین درآمدهای تحصیل شده وهزینه های تحمل شده برای کسب درآمد در همان دوره میباشد.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :