1397/03/23 07:03

کنترل های امور مالی برهزینه ها از محل تنخواه

کنترل های امور مالی برهزینه ها از محل تنخواه
اقلام هزینه با نیازمندیها مطابقت داشته باشد .
تخصیص صحیح عوامل و مراکز هزینه با مدارک خرج به درستی انجام شده باشد .
امضاء تنخواه گردان و تایید کننده تنخواه در صورت مخارج تنخواه قبل ازارائه به امور مالی الزامی است.
در صورتیکه تعدادی از اسناد مخارج مورد تایید نباشد و یا آنکه فاقد مدارک مستند باشد معادل آن از صورت تنظیمی کسر و نسبت به پرداخت بقیه مبلغ اقدام می گردد. ضمنا سند مذکور از جمع اسناد جدا و به تنخواه دار برگشت و یا در صورت فقدان مدارک ، اطلاع داده می شود .
در پایان ثبت هریک از صورت مخارج های تنخواه داران در واحد مالی ، مانده حساب تنخواه گردان در دفاتر در صورت مغایرت با مانده اعلام شده توسط ایشان ، با تنخواه دار حل و فصل گردد .
در پایان سال مالی ،تنخواه داران مکلفند موجودی تنخواه را به حساب بانکی اعلام شده از سوی امور مالی واریز و فیش آن را به همراه آخرین صورت مخارج تنخواه گردان به امور مالی ارائه نمایند. تجدید تنخواه گردان در اولین روز اداری سال بعد ، معادل سقف تضمین شده ، قابل اعمال می باشد
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز.
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :