1397/03/24 05:48

حسابرسی کلیات

حسابرسی کلیات
استانداردهای کنترل کیفیت
استانداردهای اطمینان بخشی
استانداردهای سایر خدمات مرتبط
برای آگاهی شما عزیزان، توجهتان را به شماره گذاری استانداردها جلب می کنیم:
استانداردهای کنترل کیفیت:
از شماره ۱ تا ۹۹
استانداردهای اطمینان بخشی
شامل:
استانداردهای حسابرسی:
از شماره ۱۰۰ تا ۱۹۹۹
استانداردهای بررسی اجمالی:
از ۲۰۰۰ تا ۲۹۹۹
سایر استانداردهای مرتبط با اطمینان بخشی:
از ۳۰۰۰ تا ۳۹۹۹
استانداردهای سایر خدمات مرتبط:
از شماره ۴۰۰۰ تا ٤٩٩٩
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :