1397/03/24 06:41

روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده

روشهای طبقه بندی مفاهیم بهای تمام شده
ب: طبقه بندی براساس عملکرد مدیریت
1- هزینه تولید
2- هزینه عمومی و اداری
3- هزینه توزیع و فروش
پ: طبقه بندی براساس انتفاع از هزینه
1- هزینه جاری
2- هزینه سرمایه ای
ت: طبقه بندی براساس رفتار هزینه
1- هزینه متغیر
2- هزینه ثابت
3- هزینه نیمه متغیر
ث: طبقه بندی براساس ارتباط با محصول
1- هزینه مستیم
2- هزینه غیرمستقیم
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :