1397/03/29 06:05

ماده330-اشخاص حقوقی مکلف اند.

ماده330-اشخاص حقوقی مکلف اند.
و سـهام داران و حسـب مـورد میـزان
سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شـخص حقـوقی در آن
واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از تسلیم اولین فهرسـت مزبـور ، تسـلیم فهرسـت تتییـرات در
سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از
ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمیباشند تهران است.
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :