1397/03/29 08:01

جرئمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی ماده192

جرئمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی ماده192
تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون موجب تعلق جریمه ای معادل چهل درصد مالیات متعلق می گردد و مشمول بخشودگی نمی شود.
در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.
ماده 193
نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات خواهند بود.
تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.
جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر
- عدم ارایه اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی چهل درصد ( ۴۰ %) مالیات
- عدم ارایه ترازنامه یا حساب سود و زیان بیست درصد ( ۲۰ %) مالیات
- عدم ارایه دفاتر قانونی بیست درصد ( ۲۰ %) مالیات
- عدم قبولی دفاتر جریمه ای معادل ده درصد ( ۱۰%)
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :