1397/03/30 06:36

حسابداری مدیریت طبقه بندی هزینه ها:

حسابداری مدیریت طبقه بندی هزینه ها:
بر اساس ارتباط با محصول:
هزینه های محصول
هزینه های دوره
بر اساس ارتباط با تولید:
هزینه های تولیدی
هزینه های غیر تولیدی
بر اساس عناصر تشکیل دهنده محصول:
هزینه های مواد مستقیم
هزینه های دستمزد مستقیم
هزینه های سربار
بر اساس گرایش (رفتار) هزینه :
هزینه های متغیر
هزینه های ثابت
هزینه های مختلط
هزینه های نیمه متغیر
هزینه های نیمه ثابت
بر اساس قابلیت کنترل(مسئولیت پذیری):
هزینه های قابل کنترل
هزینه های غیر قابل کنترل
بر اساس ارتباط با حوزه عملکرد:
هزینه های تولید
هزینه های فروش و بازاریابی
هزینه های عمومی و اداری
هزینه های تحقیق و توسعه
هزینه های تأمین مالی
بر اساس ارتباط با برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری مدیریت :
هزینه های مربوط
هزینه های نامربوط
هزینه های تفاضلی
هزینه های فرصت از دست رفته
هزینه های ریخته
بر اساس دوره های انتفاع:
هزینه های جاری
هزینه های سرمایه ای
بر اساس ارتباط با کل یا واحد محصولات:
هزینه های کل
هزینه های واحد
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :