1397/03/30 06:54

طبقه بندی اقلام صورت حساب سود وزیان

طبقه بندی اقلام صورت حساب سود وزیان
1) اقلام عادی
2) اقلام غیر عادی (غیرمترقبه)
اقلام عادی عبارت است از اقلام درآمد یا هزینه ای که از فعالیتهای معمول، مستمر و منظم واحد تجاری ناشی شده و یا وقوع آنها در طی یک دوره مالی متصور می باشد.این اقلام به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) اقلام عادی عملیاتی
ب ) اقلام عادی غیرعملیاتی
طبقه بندی اقلام صورتحساب سود و زیان
به منظور سهولت مقایسه نتایج عملکرد هر دوره مالی با دوره های دیگر و برای اینکه اطلاعات ارائه شده در صور سود و زیان جهت تصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شود اقلام صورتحساب سود و زیان به دو طبقه کلی تقسیم می شود:
1) اقلام عادی
2) اقلام غیر عادی (غیرمترقبه)
اقلام عادی عبارت است از اقلام درآمد یا هزینه ای که از فعالیتهای معمول، مستمر و منظم واحد تجاری ناشی شده و یا وقوع آنها در طی یک دوره مالی متصور می باشد.این اقلام به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) اقلام عادی عملیاتی
ب ) اقلام غیر عملیاتی
گرداورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :