اخبار
1396/12/19 07:23

اطلاعات مالیاتی / قطعی شدن مالیات

اطلاعات مالیاتی / قطعی شدن مالیات
 قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی ( ماده ۲۳۹ ق.م.م )

رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.

عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور ( ماده ۲۴۷ ق.م.م )

صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ( ماده ۲۴۷ ق.م.م )

صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض ( ماده ۲۵۷ ق.م.م )

صدور رأی هیأت سه نفری موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :