اخبار
1397/03/07 06:25

روش های حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری

روش های حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری


طبق استاندارد حسابداری قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، در صورت احراز تمام شرایط زیر ، روش درصدپیشرفت کار را باید بکار گرفت.

1⃣ برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان امکان پذیر باشد.

2⃣ مسئولیت و اختیارات پیمانکار و کارفرما با صراحت درقرارداد مشخص شده باشد.

3⃣ طرفین قرارداد توانایی ایفای تعهداتی را که طبق قرارداد پذیرفته اند داشته باشند.

4⃣ نسبت به وصول مبلغ پیمان اطمینان کافی وجود داشته باشد.


🔴 روش کار تکمیل شده را باید تنها در موارد زیر بکارگرفت:

1⃣ حداقل یکی از شرایط یاد شده برای بکارگیری روش درصد پیشرفت کار وجود نداشته باشد.

2⃣ قرارداد پیمانکاری کوتاه مدت باشد .

3⃣ مخاطرات ذاتی قرارداد فراتر از مخاطرات عادی تجاری باشد بطوری که براساس آن امکان برآورد وجود داشته باشد.
گردآورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :