اخبار
1397/03/08 07:22

دفاع از خود در هیات های مالیاتی

دفاع از خود در هیات های مالیاتی

🔸 چنانچه مودی مالیاتی خواستار رسیدگی مجدد مالیاتی از هیات حل اختلاف مالیاتی باشد و مستند خود را عدم توجه ممیز مالیاتی به اسناد ارائه شده قرار دهد، هیات مجاز است راسا و بدون ارجاع برای رسیدگی مجدد مالیاتی ادله و اسناد ابرازی توسط مودی را مورد بررسی قرار دهد.

🔸 با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی در هیات که معمولا و حداکثر از بیست دقیقه تجاوز نمی کند، به همراه نداشتن مستندات مربوطه می تواند به تایید نظر ممیز مالیاتی منجر شود. بنابراین در هنگام مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی در اختیار داشتن اسناد ذیل ضروری است:

🔸سند سمت مدیرعامل وصاحبان امضا
آگهی آخرین تغییرات قراردادها فاکتورهای صادره استعلام مالیاتی دفترکل دفترروزنامه از آن جا که استعلامات مالیاتی توسط طرف های قرارداد، مستقیما برای اداره مالیات ارسال می گردد، مودی می بایست، پیش از جلسه ی هیات اطلاعات دقیق درخصوص برگشت استعلام ها را از پرونده مالیاتی دریافت نماید؛

🔸 چنانچه استعلام ها به اداره دارایی واصل نشده باشد، اخذ نامه از واحد مالی طرف های قراردادی مودی برای تاییدیه حساب ضروری است.
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :