اخبار
1397/03/13 05:41

گزارش مالی

گزارش مالی

🔸گزارش مالی میان دوره ای حداقل باید شامل اجزای زیر باشد:

🔅ترازنامه

🔅صورت سودوزیان ،

🔅صورت سود وزیان جامع،

🔅صورت جریان وجوه نقد

🔅گزیده ای از یادداشتهای توضیحی.


🔸گزارش مالی میان دوره ای باید شامل صورت های مالی میان دوره ای برای دوره های زیر باشد:

🔅تراز نامه به تاریخ پایان دوره میانی جاری ، همراه بااقلام مقایسه ای به تاریخ پایان سال مالی قبل ، و

🔅صورت سود و زیان، صورت سود وزیان جامع و صورت جریان وجوه نقد برای دوره میانی جاری ، همراه با اقلام مقایسه ای برای دوره میانی مشابه سال مالی قبل و نیزاقلام مقایسه ای سال مالی قبل.
گردآورنده:شرکت حسابداری وحسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :