اخبار
1397/03/19 07:30

سود هر سهم در صورتهای مالی

سود هر سهم در صورتهای مالی


در خصوص واحدهای تجاری که سهام عادی یا سهام عادی بالقوه آن ها به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومی است، بایستی بکار گرفته شود.

خاطرنشان می سازد در صورت افشای سود هر سهم توسط سایر واحدهای تجاری در صورت های مالی به صورت داوطلبانه نیز بایستی موارد مندرج در این استاندارد جهت محاسبه و افشای آن اجرا شود. در محاسبات سود هر سهم کلیه ابزارهای مالکانه بایستی مورد نظر قرار گیرد.

گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.comنظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :