اخبار
1397/03/28 06:44

قانون مالیاتهای مستقیم

قانون مالیاتهای مستقیم


قطعی شدن مالیات بر ارزش افزوده در ابلاغ واقعی - در خصوص مالیات بر ارزش افزوده طبق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صورت عدم اعتراض مودی ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ، مالیات مورد مطالبه قطعی و مختومه خواهد شد.

یعنی در ابلاغ واقعی در صورت عدم مراجعه مودی ظرف مهلت مقرر، مالیات مورد مطالبه برگ ابلاغ شده قطعی و مختومه خواهد شد.

ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسئول ذی ربط، پرونده مختومه می گردد.

چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات ویا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می گردد.

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد وهمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می شود.
گردآورنده:شرکت حسابداری و حسابرسی پارس تراز
gmail:parstarazco@gmail.com

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :